Login

Så här arbetar Norge för att dra nytta av artificiell intelligens

AI_Main_joshua-sortino-nsplash_cropped.jpg

Joshua Sortino/Unsplash

Artificiell intelligens kan minska resursanvändningen, bearbeta enorma mängder data och kanske fatta bättre beslut än människor. Det kan till och med göra fisken mindre stressad.

Artificiell intelligens (AI) blir allt mer populärt. Datorkraften och datamängden växer exponentiellt och ger helt nya möjligheter att på ett snabbare och bättre sätt utföra uppgifter som tidigare har krävt mänskliga bedömningar.

Detta kan även vara goda nyheter för planeten, anser Kjell Reidar Mydske. Han är chef för Cluster for Applied AI, ett specialiserat näringslivskluster som drivs av Smart Innovation Norway.

Kjell Reidar Mydske_cropped.jpg

Kjell Reidar Mydske, Cluster for Applied AI

Jag tror att artificiell intelligens har en direkt koppling till hållbarhet.

Enligt Mydske kan AI bidra med nya och effektivare sätt att utföra resurskrävande aktiviteter.

– Artificiell intelligens har en enorm potential när det gäller att effektivisera olika processer. Slöseri med energi och råvaror står i direkt kontrast till hållbarhet och där kan artificiell intelligens vara till stor nytta.

I rapporten ”Global Risks Report 2017” avslutade emellertid World Economic Forum (WEF) med att konstatera att även om AI är den enskilda teknik som kan ha störst positiva effekter för världens befolkning, är det samtidigt den som medför störst risker. WEF ifrågasätter hur transparent tekniken är, vilken potential som finns för missbruk samt utmaningar i samband med integritet och ”smutsiga data”, det vill säga data som är inexakta, partiska eller manipulerade.

Lovande samarbetsområden Norge–Sverige om AI:

  • Hälso- och sjukvård, inklusive precisionsmedicin och livsstilssjukdomar

  • Bioekonomi, inklusive agritech och smart skogsbruk

  • Smarta samhällen, inklusive transport- och energilösningar

  • Offentlig sektor, inklusive e-styrning, etiska frågor och säkerhetsfrågor

Det är utmaningar som Norge tar på allvar. Den norska regeringen lanserade nyligen en särskild AI-strategi som kartlägger hur landet kan agera för att utveckla en etisk och robust AI-baserad teknik som bidrar till hållbar utveckling.

Sensonomic_main_cropped (1).jpg

Sensonomic

Snabbfakta om AI:

  • Låter datorprogram sköta uppgifter som tidigare krävde mänsklig intelligens

  • Mycket bättre än människor på att identifiera mönster och behandla information

  • Kan användas för taligenkänning, bildanalys och robotik

AI i Norge

Vilka konkurrensfördelar har Norge som kan göra landet till en ledande AI-nation? Mydske pekar på några faktorer som talar till Norges fördel:

– Norge är som utgångspunkt ett mycket digitalt land som ligger mycket långt framme när det gäller att använda ny teknik. Men frågan är vilken teknik vi använder – ofta är det teknik som har utvecklats någon annanstans. Vi vill att Norge i ännu högre grad ska utveckla den teknik för artificiell intelligens som används i landet. Det har vi goda förutsättningar att göra.

Den norska befolkningen i allmänhet och näringslivet i synnerhet ligger ofta i framkant när det gäller att använda ny teknik. Dessutom har Norge ett väl utvecklat regelverk för digitala tjänster och digital teknik, samt en offentlig sektor som agerar aktivt när det gäller digital infrastruktur.

Den största fördelen är dock värdegrunden och tilliten som ligger till grund för det norska samhället. Norge kännetecknas av korta avstånd mellan myndigheter, näringsliv och fackföreningar, vilket utgör en grogrund för effektiv reglering och fastställande av etiska principer för AI.

robynne-hu-unsplash_cropped.jpg

Robynne Hu/Unsplash

Använder AI för att främja hållbarhet

Mydske i Cluster for Applied AI ser att fler och fler norska företag redan uppnår goda resultat med hållbara AI-lösningar.

– Jag gillar det som Völur har uppnått: de använder bland annat artificiell intelligens för att effektivisera köttproduktionen. De hittar sätt att få ut mer mat av varje djur, vilket kan minska klimatavtrycket inom jordbrukssektorn. Dessutom har vi eSmart Systems som med hjälp av artificiell intelligens gör det lättare att underhålla elnätet – vilket i praktiken bland annat innebär färre helikopterturer för att reparera kablar, säger han.

Den nationella AI-strategin lyfter fram att Norge har allt som behövs för att bli ledande inom användning och utveckling av AI i sektorer där landet redan har en stark global position – exempelvis energi, havsindustri och hälsa.

Inom fiskerinäringen kan AI till exempel vara ett nyttigt verktyg för att undvika onödiga bifångster och minska överfisket – samt övervaka fiskbestånden, upptäcka rovfiske och fastställa kvoter.

Norska Scantrol Deep Vision har utvecklat ett revolutionerande AI-baserat verktyg som hjälper trålare att fånga rätt fisk. ”Deep Vision”-sensorer kan i kombination med artificiell intelligens ge fiskarna korrekt information om vilken typ av fisk som har fångats och hur stora de är. Då blir det mycket enklare att stoppa trålen i rätt tid och undvika bifångst av utsatta arter.

fishency_main_fish_cropped.jpg

Fishency Innovation

Norska företag utvecklar också lösningar som använder AI för att förbättra effektiviteten och fiskarnas livskvalitet inom fiskodlingsindustrin. Detta är viktiga åtgärder som kan hjälpa världen att producera tillräckligt med näring för en växande befolkning. AI har framför allt visat sig vara ett användbart verktyg för att förebygga och kontrollera utbrott av laxlöss.

CreateView hanterar problemet med laxlöss genom att kombinera sensorer, kameror och artificiell intelligens för att samla in och analysera enorma mängder data från odlingarnas nätkassar. Förutom att göra det möjligt att bekämpa laxlöss i ett tidigt skede kan odlarna använda informationen till att optimera vaccinering och utfodring, vilket både minskar odlingens kostnader och miljöavtryck, samt förbättrar fiskarnas livskvalitet genom att minska stressen.

Även i andra sektorer sker det framsteg med AI. Ett exempel är hållbar stadsplanering, där Spacemaker använder AI för att skapa och visualisera byggritningar som balanserar behoven av infrastruktur, rörlighet, miljö och livskvalitet.

I en värld där osäkerheten och misstänksamheten kring utvecklingen och användningen av AI är stor, visar dessa exempel hur AI kan vara ett viktigt verktyg för att bygga bättre samhällen och skapa värde. Med en konkret strategi för säker och etisk AI står Norge väl rustat för att utnyttja potentialen i denna spännande teknik.

anderson-barbosa-unsplash_cropped.jpg

Anderson Barbosa/Unsplash