TheExplorer.no will become BusinessNorway.com from 30 March 2023.

See details
Login

Renere sjø og kyst med grønn shipping

29. april, 2020
Av The Explorer
Multi_maritime-MM-80.jpg

LNG-elektrisk lasteskip, Egil Ulvan Rederi

Selv om sjøtransport er den mest effektive måten å frakte gods, slipper internasjonal shipping ut 940 millioner tonn CO₂. Det er omtrent 2,5 prosent av totalen for globale utslipp.

I 2018 tok International Maritime Organization (IMO) et viktig, første steg mot å redusere disse utslippene, med et mål å halvere det totale CO₂-utslippet fra shipping-sektoren innen 2050. Organisasjonen har også utarbeidet en tidsplan for hvordan målet skal nås.

Norske myndigheter har tatt dette enda et steg lengre, med et nedfelt mål om en nasjonal utslippsreduksjon på minst 50 prosent og opp mot 55 prosent innen 2030.

Ecosubsea_Natalie Mariell Elholm.jpg

ECOsubsea system for å rense skip.

Natalie Mariell Elholm

Dytter industrien i riktig retning

Privat og offentlig sektor i Norge har gått sammen om å skape Grønt Skipfartsprogram, der målet er å dra også den nasjonale kysttransporten med i den grønne revolusjonen. Inspirert av Silicon Valley, er et viktig premiss i programmet at prosjekter piloteres så tidlig som mulig. Nye løsninger blir dermed raskt implementert og satt ut i livet, og kan dermed videreutvikles i tett dialog med kunder og andre aktører.

Femten store pilotprosjekter er lansert allerede, blant dem en hydrogendrevet hurtigbåt, et bunkringsfartøy og en Teekays batterihybrid bøyelaster – samt to prosjekter knyttet til utviklingen av grønne havner.

Teekay.jpg

Teekays bøyelastere skal bruke egne utslipp som drivstoff.

Autonome skip og hybridferger

Et annet pilotprosjekt er verdens første autonome, helelektriske containerskip fra Yara Birkeland. Skipet bygges av Yara, med nøkkelteknologi levert av KONGSBERG, og er planlagt sjøsatt i 2020 – det vil da bli autonomt gjennom en rekke stadier.

Når det kommer til passasjertransport, stilles det nå strenge krav til energieffektivitet og utslipp i alle offentlig fergeanbud i Norge. Takket være dette vil det innen 2021 være totalt 70 helelektriske og hybridferger i drift langs norskekysten.

Økningen i antallet elektriske ferger fører også med seg ytterligere investeringer i batteri- og ladeteknologi. For eksempel har Wärtsilä allerede utviklet et trådløst system for hurtiglading av elektriske ferger, basert på ny teknologi fra SINTEF Energy Research.

Zero-Emission-Feeder.jpg

Yara Birkelands autonome, elektriske containerskip.

Når det kommer til passasjertransport, stilles det nå strenge krav til energieffektivitet og utslipp i alle offentlig fergeanbud i Norge. Takket være dette vil det innen 2021 være totalt 70 helelektriske og hybridferger i drift langs norskekysten.

Nye krav har også blitt introdusert for cruiseindustrien. Alle cruiseskip og ferge i verdensarvfjorder må være utslippsfrie fra og med 2026.

Økningen i antallet elektriske ferger fører med seg ytterligere investeringer i batteri- og ladeteknologi. For eksempel har Wärtsilä allerede utviklet et trådløst system for hurtiglading av elektriske ferger, basert på ny teknologi fra SINTEF Energy Research.

Wartisila electric ferry charger.jpg

Trådløs hurtiglading av elektriske ferger fra Wärtsilä.

Nye typer grønt drivstoff

Hydogen er en lovende type grønt drivstoff, spesielt på korte distanser. Fornybare hydrogendrivstoffceller slipper kun ut varme og vann. To pilotprosjekt som er del av Grønt Skipsfartsprogram utforsker mulighetene for å bygge hydrogenskip og tilhørende infrastruktur. Den norske bedriften HYON er involvert i begge prosjektene.

Elektrifiserte havner

Også havnene spiller en viktig rolle når skipsfarten skal gjøres grønnere. Når fartøyene ligger i havn, er de ofte avhengige av forurensende dieselaggregater for strømtilførsel. Legger du dette til antallet fartøyer som må lades, er behovet for elektrifisering av havner åpenbart.

Et prosjekt i regi av DNV GL undersøker nå hvordan elektrifiserte havner kan redusere klimagassutslippene. Blant annet brukes data fra et automatisk identifikasjonssystem (AIS) for å nøyaktig spore opp kilden til utslipp i havnen.

STADT.jpg

STADTs effektive fremdriftssystem reduserer drivstofforbruk og utslipp.

Et annet initiativ undersøker fordelene ved å gi større containerskip lengre oppholdstid i havn, slik man gjør for større fly på flyplasser. Ifølge Norwegian Centre of Expertise (NCE) Maritime CleanTech, vil dette kunne redusere antallet skip som må vente i kø utenfor havn. Å ha en nøyaktig tid for anløp, vil medføre at skipene lettere kan planlegge ruten og tilpasse farten for å oppnå lavest mulig utslipp.

Disse initiativene er bare starten, og resultatene fra disse kan hjelpe andre land med å nå utslippskuttene på 50 prosent fastsatt av IMO. Gjennom retningslinjer, reguleringer og nasjonale mål, har Norge en klar kurs på vei mot målet om grønn shipping – godt hjulpet av det private og det offentlige som sammen jobber for å finne de beste løsningene.