TheExplorer.no will become BusinessNorway.com from 30 March 2023.

See details
Login

Havet – Norges viktigste inntektskilde, også i fremtiden

8. april, 2019
Av The Explorer
Ulstein_1_resized.jpg

Uavpic.com

Norge får 70 prosent av inntektene sine fra havet.

Når man tenker på Norge som land, tenker man gjerne kun på akkurat det: landmassen. Men Kongeriket Norge består faktisk av seks ganger mer havområde enn landområde.

I Norge er over 200 000 arbeidsplasser direkte knyttet til havet – både i tradisjonelle havnæringer som fiskeri, havbruk og skipsfart, og i andre næringer som olje og gass, ren energi, og mineralutvinning fra havbunnen. Sammen skaper disse næringer verdier for over 500 milliarder kroner årlig.

Her er en oversikt over noe av det mest spennende som skjer i norske havnæringer akkurat nå – innenfor fiskeri og havbruk, olje og energi, og skipsfart.

Stingray-HofsethAqua_resizerd.jpg

Stingray mot lakselus.

Hofseth Aqua

Fiskeri og havbruk

Norge er verdens nest største eksportør av sjømat, etter Kina. I 2017 eksporterte Norge 2,6 millioner tonn sjømat til 140 land, til en samlet verdi av 94,5 milliarder kroner – en økning på tre milliarder fra året før.

I første halvdel av 2018 har fremgangen i sjømatsalg fortsatt. Blant annet skyldes dette en økt etterspørsel etter flere arter i EU, USA og Asia. I august 2018 ble det eksportert 178 000 tonn sjømat for totalt 8 milliarder kroner, en foreløpig månedsrekord.

Selfa_2 (credit Selfa-Siemens)_resized.jpg

Selfa Arctic hybrid fiskebåt

Selfa-Siemens

I internasjonal sammenheng er Norge kjent for ansvarlig forvaltning av havressurser. Kompetansen som underbygger forvaltningsregimet er etterspurt internasjonalt og har dermed et stort eksportpotensial i seg selv – i tillegg til eksporten av sjømat.

Norge har i dag mange nasjonale kunnskapsmiljøer samt både regionale og nasjonale klynger. Her skjer mye av innovasjonen som kan forme fremtidens havbruk, blant annet med forsking på nye marine bioressurser som tang og mikroalger.

Det tette samarbeidet i Norge mellom næringsliv, organisasjoner, offentlig forvaltning og forskningsmiljøer skaper grobunn for nytenking og verdiskaping. Rapporten Verdiskaping basert på produktive hav i 2050, som var bestilt av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab og Norges Tekniske Vitenskapsakademi, anslår en seksdoblet økning i verdiskaping fra marin sektor innen 2050 til NOK 550 milliarder. Dette inkludere både tradisjonelle og nye industrier.

seafood_fancy restaurant.jpg

Olje, energi og havbunn

Norge er blant verdens tjue største oljeprodusenter, og er ett av landene utenfor OPEC som produserer mest olje per innbygger. Norge produserer også store mengder naturgass, og norsk gass dekker omtrent en fjerdedel av EUs gassforbruk.

I løpet av de neste tiårene vil vi imidlertid se store endringer i verdens energiforsyninger. Ifølge rapporten Energy Transition Outlook 2018 vil etterspørselen etter olje nå sitt høydepunkt i 2023. Innen 2050 anslås naturgass til å være verdens største enkeltstående energikilde. Samtidig vil halvparten av all energi være fornybar, fordelt på bio-, sol-, vann- og vindkraft.

Når er det gjelder fornybar energi, er Norge det syvende største vannkraftlandet i verden. Solkraft er den hurtigst voksende energiteknologien globalt, men til og med denne type produksjon kan bli flyttet til havs. Halvparten av verdens befolkning bor i kystnære områder. [Ocean Suns løsning for flytende solkraft an produsere ren energi i nærheten av hvor den skal brukes.] (https://www.theexplorer.no/solutions/ocean-sun--pioneering-floating-solar-power-solutions/)

Ocean Sun_Bilde 1_DSC_3071.jpg

Ocean Sun flytende solkraft.

Offshore vindkraft er en voksende industri i Norge. Der har norske bedrifter hatt god nytte av ekspertise og teknologi fra offshore olje og gass. Equinor har bygget Hywind Scotland, verdens første flytende vindpark til sjøs. Og selv om det ikke er noe nasjonal strategi for offshore vind i Norge, Equinor og sine partnere i Gullfaks and Snorre feltene har kunngjort sine planer om å utrede et prosjekt for en offshore vindpark i Norge. Blir vindparken bygget, vil det kutte utslippene fra produksjonen på de to feltene med rundt 200.000 tonn CO₂ i året – tilsvarende utslipp fra 100.000 biler.

Photo_ Jan Arne Wold _ Woldcam - Statoil - Hywind Scotland - 1461843 (1).jpg

Hywind Scotland/Equinor.

Jan Arne Wold/Woldcom

Regjeringen har foreslått en ny lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen, som blant annet kan føre til utvinning av mangan, metallsulfider og litium fra havbunn. Disse mineralene er nødvendig for produksjon av for eksempel smarttelefoner, vindmøller, og batterier i el-biler og elektronikk. Også i denne gryende industrien kan ekspertise og teknologi fra offshorenæringen gi Norge et unikt utgangspunkt.

Shipping og sjøtransport

Skipsfart vil være helt avgjørende for kystnasjonen Norge også i fremtiden. I tråd med et økt internasjonalt ønske om grønnere transportmuligheter, står sjøveien som et bærekraftig alternativ både for lang- og korttransport.

Norge er en foregangsnasjon innen grønn innovasjon knyttet til kystfart, godt drevet av klare retningslinjer fra styresmaktene og strenge krav i offentlige anbudsprosesser.

Grønt Skipsfartsprogram, et partnerskapsprogram mellom det private og det offentlige, er et effektivt virkemiddel for iverksetting av Regjeringens maritime- og havnestrategier. Programmets visjon er å etablere verdens mest effektive og miljøvennlige kystfart i Norge, drevet helt eller delvis med batterier, LNG eller andre miljøvennlige drivstoff.

Allerede er det i Norge inngått avtaler om 30-40 batteridrevne ferger, med merinvesteringer på rundt to milliarder kroner i batteri- og ladeteknologi.

Visste du at verdens første elektriske ferge går i norske fjorder? Les om Ampere her

Ett av de aller mest spennende prosjektene innenfor norsk skipsfart er Yara Birkeland, som skal bli verdens første autonome og elektriske containerskip. Skipet skal være i kommersiell drift fra 2020, og vil kutte transportkostnader med opptil 90 prosent.

Rundt om i hele landet foregår det nyvinninger innenfor grønn skipsfart og prosjekter lanseres ofte. Følg med på The Explorer for å lese om de aller mest spennende.

Zero-Emission-Feeder (1).jpg

Yara Birkeland helelektrisk autonome containership.

Internasjonal lederrolle

Norge har tatt en internasjonal lederrolle innen havvernet og bærekraftig industriell virksomhet i havrommet. Statsminister Erna Solberg er en av lederne av det internasjonale høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi. I tillegg er Norge et av hovedsamarbeidsland når FNs næringslivsinitiativ Global Compact utarbeider den globale havplanen «The Business Action Platform for Oceans».