Login

Hvordan lykkes i nye markeder gjennom en ansvarlig tilnærming?

Når man går inn i nye markeder kan man som bedrift møte forhold som krever et økt risikofokus for å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø.

Claudio Hirschberger/Unsplash

For å øke muligheten for å lykkes bør man opptre ansvarlig og følge prinsipper for god forretningsskikk. God forretningsskikk er et samlende begrep for samfunnsansvar i næringslivet, foretaksetikk og ansvarlig næringsliv.

Selskaper som ønsker å publisere sin løsning i The Explorer må bekrefte at de utøver god forretningsskik.

Ansvarlighet gir økt konkurransekraft

«Hovedgrunnen til at vi setter krav om god forretningsskikk til våre kunder er at vi ønsker at de skal lykkes. Vi vet at det å opptre ansvarlig både er en forutsetning for å oppnå høyest mulig avkastning over tid og at det gjør bedriftene bedre rustet til å håndtere risiko», sier Helene Friis, lederen for The Explorer.

Selskaper som prioriterer en ansvarlig tilnærming, har bedre og mer stabile finansielle resultater enn selskaper som ikke gjør det.

Man har i tillegg funnet en tydelig sammenheng mellom selskapers prioriteringer innen god forretningsskikk og hvor lett de klarer å tiltrekke seg ny kapital og hvor attraktive de er som merkevare og som arbeidsgiver.

Risikostyring

«Vi ser også at selskaper som jobber med risikohåndtering minimerer sjansene for å ufrivillig bidra til korrupsjon eller krenkelse av menneskerettigheter, eller andre negative effekter på lokalsamfunn eller på miljøet», sier Friis.

En ansvarlig tilnærming kan sikres ved å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. I denne prosessen vil et selskap arbeide systematisk for å identifisere og redusere negative konsekvenser av både egen virksomhet og gjennom forretningsforbindelser.

Systemer for å redusere risiko kan også bestå av interessentdialog, implementering av etiske retningslinjer, opplæring av ansatte i god forretningsskikk eller innføring av varslingsprosedyrer.

«Næringslivet spiller avgjørende rolle for at vi skal nå FNs bærekraftsmål, og The Explorer skal bidra til en næringsutvikling som ikke går på bekostning av mennesker, samfunn eller miljø. Hvis det avdekkes alvorlige forhold som er i strid med prinsippene for god forretningsskikk, kan det være grunnlag for at løsningen skal slettes fra Explorer», forklarer Friis.